Tijdlijn

Wanneer de Buurt Ede en Veldhuizen is ontstaan is niet precies bekend. Waarschijnlijk in de Middeleeuwen. Wij beginnen onze tijdlijn in het jaar 800.

800

Waarschijnlijk rond het jaar 800 wordt de Buurtschap Ede en Veldhuizen gesticht. Meer informatie over het ontstaan vindt u op de pagina Ontstaan.

1360

Een vermelding in een tynsrol van nauwe betrekkingen tussen de buurten Ede-dorp en Veldhuizen.

1410

In opdracht van hertog Reinald IV wordt huis Kernhem gebouwd.

1596

Het eerste Buurtboek
Het boek begint met de tekst:

“Buirspraecke in der dorp van Ede und buirschap Velthuisen de annis 96, 97 tot 1601 incluis”

1667

De eerste Buurtrichter wordt benoemd door de Buurtspraak: De Schout Ceelman van Ommeren, maar al in 1611 wordt een Ceelman van Ommeren genoemd als Buurtmeester. Hij bekleedt dit ambt samen met Lammert Wijnen. Buurtscheuter is dan Gerrijt Wolterssen.

In ons archief wordt Ceelman van Ommeren genoemd als Buurtrichter in het Buurtboek 1675-1752:

“Alsoo eenigen tijt door de swevende oorloghen ende ander ravages 1 geene buijrspraeck tot Ede ende Velthuijsen geholden is, soo is ten overstaen van Celiman van Ommeren, buijrrichter van de voornoemde plaetsen, naer gedane publicatie in het bijwesen van de ingesetenen als anders nae older gewoonte op den 25 martij 1675 wederom buijrspraeck geholden en geresolveert als volght:

………..”

1851

Invoering van de Gemeentewet, gevolgd door invoering van de Markenwet in 1886. Veel taken van de Buurt worden overgenomen door de Gemeente.

1902

In 1902 verkoopt de Buurt Ede-Veldhuizen de gronden ten zuiden van de tegenwoordige Verlengde Arnhemseweg (de Ginkelse Heide) aan het Rijk, die daar militaire oefeningen ging houden. Tevens geeft zij de gronden ten oosten van het Edese Bos en de heidevelden ten noorden van de Verlengde Arnhemseweg in erfpacht aan het Rijk.

1919

Verkoop van een stuk grond aan de Maanderweg aan de Gemeente Ede. Op dit stuk grond is de “aschbelt” gevestigd. Tevens wordt de weg langs de Kolkakkers achter de gasfabriek aan de gemeente verkocht. Een terrein heide en zand wordt aan de gemeente verhuurd voor een nieuwe “aschbelt”

1920

In 1920 koopt het Rijk deze erfpacht af met het voorbehoud dat de geërfden het recht hielden schapen te weiden en plaggen te steken. Ook moeten alle zandwegen op de Eder heide de geërfden van de Buurt openbaar toegsngkelijk blijven zolang het militair oefenterrein blijft.

1932

In de Buurtspraak wordt besloten om de Buurtwegen (met enkele uitzonderingen) over te dragen aan de gemeente, alsmede het “zandgat”. Ook wordt een pakket aandelen ter waarde van ongeveer 10.000 gulden overgedragen aan de gemeente. Zie ook het artikel in de Edese Courant van 11-6 1932.

1952

De Buurt ruilt een aantal stukjes grond in de omgeving van het Openlucht theater met de gemeente tegen het Buurtbos, gelegen tussen de Woutersweg en de Barteweg.

2013

Het Buurtbestuur biedt de gemeente Ede een plaquette voor plaatsing in het Raadhuis ter bevestiging van de historische relatie tussen de Buurt en de gemeente. Burgemeester Cees van der Knaap neemt deze plaquette in ontvangst namens het gemeentebestuur.

2015

De Buurt verkooopt voor de eerste maal loofhout uit het Buurtbos als haardhout aan de geërfden van de Buurt en andere belangstellenden.

2016

Er wordt een nieuw Buurtreglement vastgesteld tijdens de Buurtspraak.

2017

De functie van Buurtrichter bestaat 350 jaar. Buurtrichter G.M. Broere is de 17e Buurtrichter op rij. Ook wordt de eerste website van de buurt in de lucht gebracht met de benoeming van een Webmeester door Burgemeester René Verhulst en wethouder Johan Weijland.

2018

De Buurtrichter benoemt de burgemeester van Ede, René Verhulst, in de historische functie van Houtrichter van het Maalschap Edese Bos door het overhandigen van de bij de functie horende bosbijl.