Activiteiten Levend Landschap

In het kader van onze activiteiten Levend Landschap begeleiden wij organisatorisch ook de Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede. Deze groep zet zich in voor kleinschalige natuurbeheerprojecten. Op 3 november 2023 doet deze groep ook mee aan de landelijke Natuurwerkdag onder het motto “Samen voor de natuur dicht bij huis”. Via onderstaande link vindt u meer informatie over deze activiteit van de werkgroep. https://www.natuurwerkdag.nl/klussen/
Onder het eigen motto “Maak ruimte voor de hei” kunt u niet alleen zelf een bijdrage leveren maar ook kennismaken met deze groep enthousiaste vrijwilligers die eens in de 14 dagen op de vrijdagmorgen hun handen uit de mouwen steken voor onze natuur.
Extra deelnemers zijn altijd welkom!

Onderhoud Heide door het Rijksvastgoedbedrijf 2023-2024

Met de erfrechten van de Buurt Ede en Veldhuizen op de heidevelden rond het dorp na verkoop van deze terreinen rond 1900 aan het ministerie van Oorlog heeft de Buurt jaarlijks overleg met de terreineigenaren, thans het Rijksvastgoedbedrijf, over het beheer en onderhoud van de Ginkelse- en Ederheide.

Als aandachtspunten zijn de toenemende vergrassing als gevolg van de stikstofdepositie aan de orde gesteld. Ook hoe denkt het RVB over het gebruik van bijvoorbeeld “schelpkalk” tegen de verzuring of zijn er andere opties? Daarnaast is ook de staat van de “zichtlijnen” vanaf de N224 op de heide wederom aan de orde gesteld.

Helaas lukte het vertegenwoordigers van het RVB niet om fysiek aanwezig te zijn. Wel ontvingen wij een kaart met daarop de werkzaamheden die het RVB het afgelopen seizoen heeft uitgevoerd en de planning voor 2023/2024. Op onderstaande kaart krijgt u een inzicht van de gebieden waar de werkzaamheden plaatshebben.

Sponsoring Edese Schaapskudden

Op de Buurtspraak van 1952 werd door geërfden het voorstel gedaan om te komen tot een stichting Ede Schaapskudden om het Veluws heideschaap weer terug te brengen op de heide rond Ede. In 1953 werd de oprichting een feit. Sinds die tijd is de Buurt sponsor en adopteren wij nu al elke jaren een lam met de naam “Unico” naar één van onze richters uit het geslacht van Wassenaer. Inmiddels dus al 70 jaar.

Onze meerjarige sponsoring loopt zoals vastgesteld op de Buurtspraak van 2021 tot 2025 via de Stichting Vrienden van de Edese Schaapkudden. Dit jaar adopteerden wij dan ook Unico LXX (70e). Ter gelegenheid hiervan kreeg de Buurtrichter tijdens de ”lammerendag” 2023 een speciaal certificaat uitgereikt, mede als erkenning voor onze langdurige sponsoring.

Burgemeester René Verhulst op Buurtspraak 2023

Tijdens de Buurtspraak 2023 ging burgemeester René Verhulst in op de historische rol die de Buurtspraak had in de gemeenschap. Hierbij stelde hij de vraag aan de aanwezigen wie de EPA (Edese Participatie Aanpak) kent. Of met andere woorden, hoe kun je inbreng leveren aan de samenleving. Want de Buurtspraak is eigenlijk EPA avant la lettre.

Hij vergeleek hierbij de Buurtspraak ook met de Atheense democratie zo’n 2600 jaar geleden. Meepraten is van alle tijden al het gaat om het inbrengen van een positief belang. Maar nog groter was het belang dat je het “samen” voor elkaar kreeg. Hij benadrukte dat participatie in z’n vele vormen een goede zaak is om dit voor ogen te houden. Wanneer mensen een positief belang hebben dan bereiken ze door participatie uiteindelijk een positief resultaat. Tot slot benadrukt hij dat hij hiervoor bij de Buurtspraak aan het juiste adres is, hier weet men alles van de participatie-uitgangspunten.

319e Buurtspraak 2023

De traditionele Buurtspraak 2023 ligt alweer achter ons. Zoals in het Buurtreglement is opgenomen werd op de 3e donderdag van september deze jaarlijkse vergadering belegd voor geërfden en belangstellenden van de Buurt Ede en Veldhuizen. Hier horen ook inwoners van de wijk Kernhem, de Klomp en Ederveen bij. Op de Buurtspraak geeft het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en worden door stemming besluiten genomen.
Dit jaar mocht het Buurtbestuur 59 gasten welkom heten waarvan er 15 voor de eerste keer een Buurtspraak bezochten. Helaas weten veel inwoners binnen de grenzen van onze historische Buurt nog steeds niet dat zij geërfde zijn en daarmee deel uitmaken van deze unieke organisatie die in het lokale bestuur sinds 1596 als voorgangers van de huidige gemeente Ede al eeuwenlang een rol vervult.

Fotoalbum Buurtspraak 2023

Ook dit jaar weer is er van de jaarlijkse Buurtspraak een mooie fotoreportage gemaakt. Dit jaar door onze geërfde Bert Vos. Via onderstaande link komt u in het album om de Buurtspraak nog eens terug te zien of er kennis van te nemen. Mocht u vragen hebben aan het Buurtbestuur neemt u dan vooral contact op via het formulier hier op de website.

Buurtspraak 2023 door Bert Vos

Vacatures Buurtbestuur

Op de Buurtspraak 2023 heeft Buurtrichter Geen Broere aangekondigd zijn functie, na 12 jaar, met de Buurtspraak van 2024 beschikbaar te stellen en dan niet herbenoembaar zal zijn. Reeds meerdere jaren heeft hij aangegeven dat zijn opvolging aandacht vraagt om ervoor te zorgen dat de Buurt in goede handen achter blijft. Hij gaf aan dat er in de afgelopen 12 jaar door het Buurtbestuur veel is bereikt en de Buurt op veel plaatsen weer de aandacht en het respect krijgt die dit eeuwenoude instituut verdiend. Maar dat helaas de Buurt bij veel inwoners/geërfden nog steeds niet de bekendheid heeft die het vanuit historisch perspectief verdiend. En juist daar ligt ook voor de toekomst een enorme uitdaging.
Met diverse beschikbare bestuursfuncties en het aftreden in 2024 van zowel de Buurtschrijver (secretaris) als één van de Buurtmeester komt er nu een tijd voor een nieuwe generatie bestuurders om de unieke Buurt en haar Buurtspraak te borgen voor de toekomst. Dat borgen is ook een van de basiseisen voor het behouden van de status van de Buurtspraak als Immaterieel Erfgoed op de Nederlandse lijst van Unesco.

Buurtgedicht door Larisssa Verhoef / Stadsdichter

De Buurt staat voor tradities, één daarvan is sinds 2013 een bijdrage van onze Stadsdichters. Voor de derde maal heeft stadsdichter Larissa Verhoeff haar dichterlijke vrijheid laten schijnen over de Buurt en haar geschiedenis. Met haar gedicht “De grote oude Buurteik” heeft zij ook dit jaar weer de geërfden en belangstellenden op de jaarlijkse Buurtspraak verrast met haar bijdrage. Een overzicht van alle eerde gedichten vind u op de pagina “de Buurt” onder “Buurtgedicht”.

Buurtgedicht Larissa Verhoeff 21-09-2023

Toekomstvisie Buurt Ede en Veldhuizen

Op de Buurtspraak 2023 heeft het bestuur het opgestelde document “Oorsprong, missie en visie Buurt Ede en Veldhuizen” gepresenteerd. Dit document werd opgesteld n.a.v. de geërfden discussie “Buurtparticipatie vanuit historisch perspectief” op de Buurtpraak 2023 om te kijken naar de missie van de Buurt voor de toekomst.

Dit concept document van de toekomstvisie werd in de Buurtspraak aan de orde gesteld waarbij het bestuur de geërfden opriep om inhoudelijk op dit document te reageren zodat er voor de Buurtspraak 2024 een definitief voorstel kan worden voorgelegd ter besluitvorming. Uw inbreng d.m.v. opmerkingen, suggesties en aanvullingen kunt u doorgeven via contactformulier op deze website.

Oorsprong, Missie en Visie Buurt Ede en Veldhuizen

Verslag werkgroep Bos en Heide

Op de Buurtspraak wordt in het kader van het ambassadeurschap “Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen” ook verslag gedaan van de Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede. Een groep enthousiaste vrijwilligers die in 2019 is ontstaan vanuit de Natuuropschoondag die wij al Buurt jaarlijks organiseerden. Nu is de groep nog steeds actief en enthousiast. Om de twee weken gaat een groep van rond de tien vrijwilligers aan de slag met onderhoud van landschapselementen in bos en heide in Ede. De werkgroep past in het gemeentelijk beleid ‘Levend landschap’ waarbij burgers en lokale partijen ruimte krijgen zelf initiatieven te ontplooien en uit te voeren en wordt mede ondersteund door St.Landschapsbeheer Gelderland. De groep is enthousiast en gemotiveerd om de heide als open landschap tot zijn recht te laten komen. Op Youtube staat een interessant filmpje over de werkzaamheden van deze groep www.youtube.com/Natuurwerkgroep Bos en Heide Ede. Het jaarverslagen over de werkzaamheden van deze groep publiceren wij op onze website. Nieuwe werkgroep leden zijn uiteraard altijd welkom. Dus kom eens kennismaken, wij brengen u graag met de groep in contact, dit kan via ons contactformulier op de website.

 

Verslag Natuurwerkgroep Bos en Heide 2022-2023